> Strona gwna > Newsy > News > Wy³±cz± Ci Polsat Futbol? Mo¿e rezygnacja? :-)
Sondy
Które laptopy s± najlepsze?
Acer
Asus
Dell
Fujitsu
HP
MSI
Samsung
Toshiba
Panel u¿ytkownika
Witaj Go
IP: 54.91.103.194

Login
Haso
>  Newsy
Wy³±cz± Ci Polsat Futbol? Mo¿e rezygnacja? :-)
Data 01/06/2012 11:58  Autor admin  Klikni 2149  Jzyk Polish
CYFROWY POLSAT przes³a³ do swoich dystrybutorów biuletyn o w³±czeniu 4 kana³ów, ale to co jest wa¿niejsze precyzyjnie informuje o wy³±czeniu kana³u POLSAT FUTBOL.
To doskona³a okazja aby zmieniæ operatora TV na innego :-) 

Kto mo¿e rozwi±zaæ :


„Mo¿liwo¶æ rozwi±zania umowy ze wzglêdu na powy¿sz± zmianê dotyczy jedynie Abonentów, którzy podpisali umowê w okresie 17.09.2009 - 01.02.2012 na Pakiet zawieraj±cy Polsat Futbol.”
Doskona³a okazja :-)
 
Cyfrowy Polsat wy³acza kana³y. Który to ju¿ raz? ;-)Jak mo¿e abonent rozwi±zaæ:
„Abonentowi przys³uguje prawo do rozwi±zania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednak¿e nie pó¼niej ni¿ do 30 dni od dnia dokonania takiej zmiany (liczone zgodnie z dat± nadania). Wypowiedzenie staje siê skuteczne na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjêto w Cyfrowym Polsacie pisemne o¶wiadczenie Abonenta. Zaznaczamy, i¿ Klient zobowi±zany jest wys³aæ wypowiedzenie umowy w formie pisemnej na adres Cyfrowego Polsatu.”

 

Wszystkich informujê, ¿e ka¿dy klient Polsatu, który mia³ w swojej ofercie POLSAT FUTBOL ma ca³y czerwiec na rozwi±zanie umowy. 

To doskona³a okazja, aby wybraæ CYFRÊ+ :-)
CYFRA+

 
O wy¿szo¶ci CYFRY+ decyduj±:
- najbogatsza oferta programowa
- CANAL+ i HBO w jednej platformie satelitarnej
- 15 kana³ów na wy³±czno¶æ, ka¿dy z nich nieprzerywany reklamami
- dekoder HD do ka¿dej umowy w bezp³atnym u¿yczeniu
- Cyfraplus online - ogl±daj kana³y za po¶rednictwem Internetu
- NAKJRÓTSZE UMOWY NA 12 MIESIÊCY.

Zapraszam do APS CYFRA+:
CMHT, ul. Szkolna 3, 76-230 Potêgowo, tel. 59-8-115-315, tel. kom. 781-811-484.
 
MemHT Portal is a free software released under the GNU/GPL License by Miltenovik Manojlo
CMHT, ul. Szkolna 3, 76-230 Potêgowo, tel. 59-8-115-315, kom. 781-811-484. www.cmht.pl